KOMPAS+ RE-PAS+

Chceš získať nové vedomosti a rozšíriť si
zručnosti v oblasti práce s počítačom?
Možnosť získať národný a medzinárodný certifikát ZADARMO.
Zaregistruj sa a my Ti bezplatne pomôžeme.

Možnosť získať certifikáty

Adobe Certified Associate (ACA)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Technical Certifications (MTC)

European Computer Driving Licence (ECDL)

Akreditované MŠVVaŠ SR v systéme ďalšieho vzdelávania dospelých
Akreditované MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických
a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov

Pripravujeme programy inovačného vzdelávania
v rámci profesijného vzdelávanina učiteľov
podľa platnej legislatívy Ministerstva školstva SR!

ECDL Certifikát

“European Computer Driving Licence”
Medzinárodne rešpektovaný doklad na overenie
počítačovej gramotnosti.
Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd. Dublin.

Microsoft 365 pre firmy

Nástroj pre Váš biznis!
Zistite ako efektívne pracovať na modernom
pracovisku za pomoci služieb Microsoft 365.
   

Kompas Repas

Vzdelávacia a poradenská skupina
UNI KREDIT

Skupinu UNI KREDIT tvoria  dve samostatné právne inštitúcie – vzdelávacia a poradenská spoločnosť  Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a nezisková organizácia UNI KREDIT, n. o. Skupina je zameraná na poradenstvo a vzdelávanie  dospelých v oblasti informačných technológií, ekonomických informácií, logistiky a profesijného, inovačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ. Akreditácia  CERTIPORT, Microsoft Partner, akreditácia Slovenskej Informatickej Spoločnosti v systéme ECDL (European Computer Driving Licence), Akreditácia Ministerstva školstva SR v systéme ďalšieho vzdelávania dospelých a akreditácia MŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ sú s viac ako 20 ročným pôsobením na trhu zárukou kvality a pridanej hodnoty poskytovaných služieb.

Sme tí čo do vzdelávania prinášajú nové a moderné trendy a medzinárodné uznávané projekty. Súčasťou činnosti je realizácia projektov pre firmy, školy (ZŠ a SŠ v celej SR), samosprávy – samosprávne kraje, obce a mestá SR.

Projektová činnosť s medzinárodným pôsobením (INTREG SR-ČR, Projekty EÚ, Erasmus) sú pridanou hodnotou poskytovaných služieb. Vzdelávacia spoločnosť  Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT je pravidelným účastníkom v spolupráci so Slovenskou Informatickou spoločnosťou medzinárodného veľtrhu JOB EXPO Nitra. Nezisková organizácia UNIKREDT, n. o. je organizátorom konferencií, seminárov a workshopov v projektoch s medzinárodnou účasťou.

budova

Vzdelávanie v číslach

Ľudí sa vzdelávalo

%

Úspešnosť testov

Vydaných certifikátov ECDL

Rokov na trhu

Projekty ESF

Skupina UNIKREDIT je v súčasnej dobe zapojená do viacerých projektov financovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a Európskej únie.

Zoznam prebiehajúcich projektov:

  • Rozvíjanie kompetencií zamestnancov mesta Poprad
  • Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
  • Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR
  • Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni

Prebiehajúce projekty a školenia

Kde nás nájdete?