fbpx

Premýšľate nad inovačným vzdelávaním?

Vyberte si z ponuky našich programov a vzdelávať sa môžete nielen z Vášho pracoviska, ale i z pohodlia Vášho domova.

Pozrite si ponuku programov

Podrobné informácie o programoch

Pošlite mi viac informácií
e-mailom

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť

Prihlášku na inovačné vzdelávanie.

O ďalšom postupe budete informovaní elektronickou poštou.

POZOR v prípade záujmu o viaceré vzdelávacie programy je nutné vyplniť prihlášku na každý program samostatne.

Online kurz

Vzdelávanie prebieha formou videokonferencie

Trvanie kurzu

maximálne 1,5 mesiaca – možnosť absolvovania až 2 programy súbežne

Harmonogram štúdia

Online maximálne 2 x týždenne 

Príplatok za pofesijný rozvoj

3% / 1 program

6% / 2 programy

9% / 3 programy

Nízke náklady

Vzdelávanie bez potreby cestovania

Osvedčenie MŠSR

Kliknutím si prezrite vzor osvedčenia

Pozrite si ponuku programov

Podrobné informácie o programoch

Pošlite mi viac informácií
e-mailom

Počítačové zručnosti

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Staňte sa profesionálmi pri práci vo Worde. Pripravujte študijné materiály pre svojich žiakov, podľa najmodernejších metód vzdelávania.

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom  (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Interaktívne lekcie pre vzdelávanie si získajú všetkých žiakov. Staňte sa tvorcami obsahu, ktorý žiakom (aj rodičom) ukáže modernú školu. Program PowerPoint vie ukázať zázraky vo výučbe a Excel to vyhodnotí!

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu:

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samo-hodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat. Pri výčbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom elektronickej komunikácie. Naučte sa správne používať počítače a ich vybavenie tak, aby sme si mohli byť istí, že informácie nami poskytnuté, sa nebudú zneužívať. Správne pochopte výrazy typu: FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM a mnoho podobných, ako vlastne fungujú v praxi.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s prácou so zabezpečenými dokumentami (digitálny podpis dokumentu a digitálny certifikát), ako aj s ovládaním princípov šifrovania komunikácie a zabezpečenia pracovných staníc. Inovujú sa aj kompetencie spojené s bezpečným využívaním webového priestoru, či už na komunikáciu, alebo zdieľanie dokumentov.

Online nástroje

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Inovujte si vedomosti a rozšírte zručnosti prácou v prostredí Microsoft 365. Pomocou praktických cvičení sa naučíte využívať cloudové služby OneDrive, komunikovať cez Microsoft Teams a plánovať činnosti za pomoci Microsoft Outlook a SharePoint lokalít. Vitajte v novej ére digitálnych služieb s názvom Microsoft 365.

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Súčasná doba nás donútila učiť sa na diaľku. Tento program z Vás urobí profesionálov pri dištančnej výučbe žiakov pomocou virtuálnych tried. Využívame akademickú licenciu Microsoft 365, aby sme Vás perfektne pripravili na online výučbu pomocou programu Microsoft Teams. Naučíte sa vytvárať a spravovať virtuálne triedy, poskytovať žiakom študijné materiály a zadávať domáce úlohy.

To všetko za pomoci našej virtuálnej školy priamo v prostredí EduPage spoločne s online výučbou cez Microsoft Teams.

Vzdelávanie prebieha na našom softvérovom vybavení a teda nezasahuje do funkčnosti EduPage na vašej škole a nie je potrebný žiadny technický zásah zo strany školy, aby ste si mohli bezpečne vyskúšať funkcionalitu systému EduPage a Microsoft Teams.

 

Digitálna administratíva v škole - EduPage (ascAgenda)

Komplexný program zameraný na administratívne činnosti učiteľov v prostredí našej virtuálnej školy EduPage. Pracujte ako profesionáli s elektronickou triednou knihou, tematickými plánmi, dochádzkou žiakov, elektronickou žiackou knižkou, úlohami, testami a mnohými ďalšími funkciami systému EduPage. Pracujeme vo fiktívnej škole s fiktívnymi triedami a žiakmi – to je priestor, kde si môžete bez obáv vyskúšať a naučiť sa funkcie, ktoré systém EduPage ponúka.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Tento vzdelávací program Vás prevedie kompletnou problematikou spojenou s ascAgendou a EduPage vo vašej škole.

Sociálne nástroje

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Vzdelávací program, ktorý Vás prevedie najčastejšími problémami vznikajúcimi pri komunikácii pedagóg – žiak a pedagóg – rodič alebo zákonný zástupca. Program je zameraný na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré vychádzajú z konkrétnych prípadových štúdií.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Právo v škole a školskom zariadení

Aktuálne právne predpisy, kritické riešenie právnych problémov a ovládanie práv a povinností pedagogických zamestnancov. Program Inovačného vzdelávania je zameraný na aplikáciu právnych noriem v praxi v škole a školskom zariadení. Vzdelávanie je postavené na riešení prípadových štúdií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

 

Pozrite si ponuku programov

Podrobné informácie o programoch

Pošlite mi viac informácií
e-mailom

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.