fbpx

Inovačné vzdelávanie - cena len 99 € za akýkoľvek program vzdelávania.

Prihláste sa ešte dnes!

Vyberte si z ponuky našich programov a vzdelávať sa môžete nielen z Vášho pracoviska, ale i z pohodlia Vášho domova.

Až 12% príplatok

CENA ZA JEDEN VZDELÁVACÍ PROGRAM: 99,- €

Trvanie: maximálne 1,5 mesiaca (1x týždenne v poobedných hodinách po 15:00)

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť

Prihlášku na inovačné vzdelávanie.

O ďalšom postupe budete informovaní elektronickou poštou.

Po prihlásení sa požadovaného počtu záujemcov budete informovaní  o dátume začatia konkrétneho kurzu.

POZOR v prípade záujmu o viaceré vzdelávacie programy je nutné vyplniť prihlášku na každý program samostatne.

Online kurz

Vzdelávanie prebieha formou videokonferencie

Po prihlásení Vám zašleme mail s postupom ako sa pripojíte na vzdelávanie.

Záverečné overenie profesijných kompetencií prebieha online.

Trvanie kurzu

Maximálne 1,5 mesiaca na program – možnosť absolvovania až 2 programy súbežne

Kombinovaný online kurz:

 • prezenčne (26 hodín) 
 • dištančne (25 hodín) 

Spolu 51 hodín.

Harmonogram štúdia

7 x online blok

Trvanie max 4 hod

1 x týždenne / program

Presný harmonogram zasielame mailom po prihlásení sa na vzdelávanie.

Príplatok za pofesijný rozvoj

3% / 1 program

6% / 2 programy

9% / 3 programy

12% / 4 porgramy

Nízke náklady

Vzdelávanie bez potreby cestovania

Študijné materiály k dispozícii aj po skončení vzdelávania.

Zapožičanie licencií Microsft 365 a EduPage 

Osvedčenie MŠSR

Náhrada, alebo doplnenie „kreditov“ až do výšky 12% prípltaku ku platu.

Platnosť 7 rokov od uplatnenia príplatku za profesijný rozvoj.

(kliknite pre ukážku certifikátu)

 

Prehľad programov

V online katalógu nájdete podrobnejšie informácie vrátane rozdelenia programov podľa kategórií pedagogických a odborných zamestnancov.

(kliknite na obrázok)

Profesijný rozvoj a inovačné vzdelávanie
Prihláška na kurz

Digitálna administratíva v škole - EduPage (ascAgenda)

Edupage

EduPage

Za pomoci simulovaného prostredia prejdete jednoducho funkcionalitu EduPage od prípravy hodiny cez tematické plány, prípravy na hodinu, dochádzku až po tvorbu testov správu knižnice materiálov a elektronickú opravu testov a domácich úloh až po dištančné a online vyučovanie cez systém EduPage Vyberte si progam „Digiálna administratíva v škole“

Pracujeme vo fiktívnej škole s fiktívnymi triedami a žiakmi – to je priestor, kde si môžete bez obáv vyskúšať a naučiť sa funkcie, ktoré systém EduPage ponúka.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Tento vzdelávací program Vás prevedie kompletnou problematikou spojenou s ascAgendou a EduPage vo vašej škole.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Teams

Online vyučovanie cez Teams

Využite možnosť simulovanej výučby vo virtuálnej triede. Vyskúšajte čo všetko dokáže program Teams pod vedením skúsených lektorov, ktorí Vás prevedú funkcionalitou Teams bez obáv z toho, že sa niečo „pokazí“ máme na to fiktívnu školu, kde môžete vyskúšať tvorbu online hodín, zdieľanie študijných materiálov, využitie cloudových služieb Microsoft 365 a prepojenie elektronickou triednou knihou EduPage. Vyberte si program „Online vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach“

Vzdelávanie prebieha na našom softvérovom vybavení a teda nezasahuje do funkčnosti EduPage na vašej škole a nie je potrebný žiadny technický zásah zo strany školy, aby ste si mohli bezpečne vyskúšať funkcionalitu systému EduPage a Microsoft Teams.

Pre potreby vzdelávania Vám budú zapožičané elektronické licencie Microsoft 365 Academic našej organizácie a licencie EduPage. Nie je preto potrebné, aby ste pre potreby vzdelávania používali, inštalovali, alebo kupovali akýkoľvek softvér všetko zabezpečíme my. Stačí Vám pripojenie do internetu a môžeme začať.

 

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Microsoft 365

Microsoft 365 je tu!

Každá škola má možnosť bezplatne využívať nástroje Microsoft 365 (alebo už využíva) Poznáte čo všetko tento nástroj dokáže? Ak nie tak si vyberte program „Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese“ a dozviete sa ako je to s licenciami Office pre učiteľov a žiakov, ako používať online programy office, cloudové služby OneDrive, čo je to SharePoint a mnoho ďalšieho.

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Metodika a tvorba študijných materiálov

Profesionál vo Worde?

Žiadny problém vyberte si program „Metodika a tvorba textových študijných materiálov“ a získajte pokročilé zručnosti pri práci s textovými dokumentami

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom  (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Pokročilá tvorba

PowerPoint a Excel ako interaktívne nástroje

Naučte sa využívať programy PowerPoint a Excel na profesionálnej úrovni tak, aby ste dokázali tvoriť multimediálne a interaktívne prezentácie vhodné pre dotykové tabule a zariadenia. Vytvárať prezentácie s nelineárnym scenárom napríklad pre potreby prezentovania vo viacerých jazykoch. Dosiahnuté vedomosti svojich žiakov testujte pomocou automatizovaných testov vytvorených v programe Excel.

 

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu:

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samo-hodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat. Pri výčbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Informačná bezpečnosť

Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom elektronickej komunikácie. Naučte sa správne používať počítače a ich vybavenie tak, aby sme si mohli byť istí, že informácie nami poskytnuté, sa nebudú zneužívať. Správne pochopte výrazy typu: FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM a mnoho podobných, ako vlastne fungujú v praxi.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s prácou so zabezpečenými dokumentami (digitálny podpis dokumentu a digitálny certifikát), ako aj s ovládaním princípov šifrovania komunikácie a zabezpečenia pracovných staníc. Inovujú sa aj kompetencie spojené s bezpečným využívaním webového priestoru, či už na komunikáciu, alebo zdieľanie dokumentov.

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Komunikácia

Vzdelávací program, ktorý Vás prevedie najčastejšími problémami vznikajúcimi pri komunikácii pedagóg – žiak a pedagóg – rodič alebo zákonný zástupca. Program je zameraný na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré vychádzajú z konkrétnych prípadových štúdií.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Právo v škole a školskom zariadení

Aktuálne právne predpisy, kritické riešenie právnych problémov a ovládanie práv a povinností pedagogických zamestnancov. Program Inovačného vzdelávania je zameraný na aplikáciu právnych noriem v praxi v škole a školskom zariadení. Vzdelávanie je postavené na riešení prípadových štúdií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

 

Hodnotenia programov inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania:

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.