fbpx

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Vyberte si z ponuky našich programov a vzdelávať sa môžete nielen z Vášho pracoviska, ale i z pohodlia Vášho domova.

Vzdelávací program

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť prihlášku. O ďalšom postupe budete informovaní elektronickou poštou. Po prihlásení sa požadovaného počtu záujemcov budete informovaní o dátume začatia konkrétneho kurzu. POZOR, v prípade záujmu o viaceré vzdelávacie programy je nutné vyplniť prihlášku na každý program samostatne.

99€

osoba za program

Vzdelávanie začína naplnením kapacity skupiny (30 osôb)

Nezabúdajte! Inovačné vzdelávanie je vaše právo!

Milé kolegyne, milí kolegovia,

nezabúdajte, že vy ako pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení máte právo na profesijný rozvoj. Toto právo je priamo uvedené v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej len „Zákon o PZ a OZ) v § 3 ods. 1 písm. g). Profesijný rozvoj sa uskutočňuje aj prostredníctvom inovačného vzdelávania, prostredníctvom ktorého si okrem iného prehlbujete, zdokonaľujete, inovujete a rozširujete svoje profesijné kompetencie pre výkon svojej pracovnej činnosti. Hlavná zmena, ktorú zákon o PZ a OZ od 1. 9. 2019 zaviedol je, že už „nezbierate“ kredity na získanie kreditového príplatku ale „zbierate“ hodiny na získanie príplatku za profesijný rozvoj.
Zamestnávateľ podľa § 64 zákona o PZ a OZ podporuje profesijný rozvoj PZ a OZ v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti a individuálnymi potrebami pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
Okrem uvedeného zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj priznaním príplatku za profesijný rozvoj, a to aj za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín. Tiež pripomíname, že práve na absolvovanie inovačného vzdelávania v zmysle § 82 ods. 1 písm. a) Zákona o PZ a OZ vám patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku.

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca za absolvovanie inovačného vzdelávania (§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z.):

Od 1. 1. 2022 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume:

1. 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania za minimálne 50 hodín. Výška príplatku môže byť až 12% pokiaľ zamestnanec absolvuje minimálne 200 hodín inovačného vzdelávania.

2. príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ priznáva až na dobu siedmich rokov a to, ako sme už uviedli, najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

3. Výška príplatku teda môže byť 3%, 6%, 9% a 12% čo znamená mesačne sumu od 40 € až 160 €.

príplatky k platu učiteľa Inovačné vzdelávanie

Čo robiť, keď stále čerpáte kredity?

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorým stále platia kredity do roku 2026, sa môžu už teraz zúčastniť inovačného vzdelávania – zbierať absolvované programy s tým, že ich uplatnia až po skončení platnosti ich kreditov. Získané osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania platia až vtedy, keď ich pedagogický alebo odborný zamestnanec uplatní u zamestnávateľa a to môže urobiť aj neskôr.

príplatky k platu učiteľa Inovačné vzdelávanie

Ktorý program je PRE VÁS?

Zvoľte si kategóriu a nájdite program vhodný presne pre vás.

Pedagogickí zamestnanci

Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Metodika a tvorba textových študíjnych materiálov
Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení

Odborní zamestnanci

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Digitálna administratíva v škole EduPage (ascAgenda)
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Právo v škole a školskom zariadení

Prehľad programov
Inovačného vzdelávania

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Staňte sa profesionálmi pri práci vo Worde. Pripravujte študijné materiály pre svojich žiakov podľa najmodernejších metód vzdelávania.

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
Interaktívne lekcie pre vzdelávanie si získajú všetkých žiakov. Staňte sa tvorcami obsahu, ktorý žiakom (aj rodičom) ukáže modernú školu. Program PowerPoint vie ukázať zázraky vo výučbe a Excel to vyhodnotí!
Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese
Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom komunikácie. Naučte sa správne používať počítače a ich vybavenie tak, aby sme si mohli byť istí, že informácie nami poskytnuté, sa nebudú zneužívať. Správne pochopte výrazy typu: FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM a mnoho podobných, ako vlastne fungujú v praxi. 
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese
Vitajte v novej ére digitálnych služieb s názvom Microsoft 365. Inovujte si vedomosti a rozšírte zručnosti prácou v prostredí Microsoft 365. Pomocou praktických cvičení sa naučíte využívať cloudové služby OneDrive, komunikovať cez Microsoft Teams a plánovať činnosti za pomoci Microsoft Outlook a SharePoint lokalít.
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach
Súčasná doba nás donútila učiť sa na diaľku. Tento program z Vás urobí profesionálov pri dištančnej výučbe žiakov pomocou virtuálnych tried. Využívame akademickú licenciu Microsoft 365, aby sme Vás perfektne pripravili na online výučbu pomocou programu Microsoft Teams. Naučíte sa vytvárať a spravovať virtuálne triedy, poskytovať žiakom študijné materiály a zadávať domáce úlohy.
Digitálna administratíva v škole - EduPage (ASC Agenda)
Komplexný program zameraný na administratívne činnosti učiteľov v prostredí našej virtuálnej školy EDUPAGE. Pracujte ako profesionáli s elektronickou triednou knihou, tematickými plánmi, dochádzkou žiakov, elektronickou žiackou knižkou, úlohami, testami a mnohými ďalšími funkciami systému EDUPAGE.
Komunikácia v škole a školskom zariadení
Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií, efektívneho riešenia problémov, humanizácie vzťahov a manažovania pracovného času.
Právo v škole a školskom zariadení
Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti práva, občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva, správneho práva, aktuálnych právnych predpisov, kritického riešenia problémov a ovládania práv a povinností pedagogického zamestnanca, budú schopní sa orientovať v právnych pojmoch a právnej terminológií a budú ovládať vybrané kapitoly občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva, týkajúce sa výkonu pedagogickej činnosti.

Ako sa prihlásiť na program inovačného vzdelávania?

  1. Pozorne si prejdite popis ku jednotlivým programom, prelistujte Katalóg programov inovačného vzdelávania.
  2. V prehľadnej tabuľke Ponuka programov inovačného vzdelávania si pozrite, pre koho je daný program určený.
  3. Kliknite na tlačidlo Prihlášku na inovačné vzdelávanie.
  4. Vo formulári korektne vypíšte požadované údaje, dodržujte diakritiku, veľké a malé písmená.
  5. Po odoslaní počkajte na e-mail, kde obdržíte Vašu prihlášku a ďalej postupujte podľa pokynov v správe.
  6. Ak máte záujem o viac programov, znova kliknite na tlačidlo Prihláška na inovačné vzdelávanie, vyberte si ďalší program a vypíšte požadované údaje znova.

Čo je dôležité vedieť?

  • Vaša účasť na inovačnom vzdelávaní musí byť v súlade s plánom profesijného rozvoja vašej školy, školského zariadenia, ktorý sa vydáva najmenej na 1 školský rok a maximálne na 5 školských rokov. Toto a podpísaná prihláška riaditeľom školy, školského zariadenia je predpokladom pre budúce bezproblémové požiadanie o vyplácanie príplatku.
  • Príplatok sa vypláca na základe žiadosti PZ alebo OZ o jeho priznanie. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. To znamená, že hodiny si môžete zbierať priebežne a uplatniť si ich až potom ako splníte prípadne ďalšie podmienky (napr. ukončenie vyplácania kreditového príplatku k 31.8.2026, úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania) Poznámka: Príplatok sa nevypláca začínajúcemu PZ a začínajúcemu OZ.
  • Rovnako dôležité je, že ani pri zmene zamestnávateľa automaticky neprichádzate o príplatok, ale pri splnení podmienok u nového zamestnávateľa a zohľadnení doby vyplácania u predchádzajúceho zamestnávateľa sa pokračuje v jeho vyplácaní.
  • Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.z
príplatky k platu učiteľa Inovačné vzdelávanie

Osvedčenie a referencie

Hodnotenia programov inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania:

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.