fbpx

UNI KREDIT - O NÁS

Skupinu UNI KREDIT tvoria  dve samostatné právne inštitúcie – vzdelávacia a poradenská spoločnosť Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a nezisková organizácia UNI KREDIT, n. o. Skupina je zameraná na poradenstvo a vzdelávanie  dospelých v oblasti informačných technológií, ekonomických informácií, logistiky a profesijného, inovačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ. Akreditácia  CERTIPORT, Microsoft Partner, akreditácia Slovenskej Informatickej Spoločnosti v systéme ECDL (European Computer Driving Licence), Akreditácia Ministerstva školstva SR v systéme ďalšieho vzdelávania dospelých a akreditácia MŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ sú s viac ako 20 ročným pôsobením na trhu zárukou kvality a pridanej hodnoty poskytovaných služieb.

Sme tí, čo do vzdelávania prinášajú nové a moderné trendy a medzinárodné uznávané projekty. Súčasťou činnosti je realizácia projektov pre firmy, školy (ZŠ a SŠ v celej SR), samosprávy – samosprávne kraje, obce a mestá SR.

Projektová činnosť s medzinárodným pôsobením (INTREG SR-ČR, Projekty EÚ, Erasmus) sú pridanou hodnotou poskytovaných služieb. Vzdelávacia spoločnosť  Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT je pravidelným účastníkom v spolupráci so Slovenskou Informatickou spoločnosťou medzinárodného veľtrhu JOB EXPO Nitra. Nezisková organizácia UNI KREDT, n. o. je organizátorom konferencií, seminárov a workshopov v projektoch s medzinárodnou účasťou.

Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT

Vzdelávacia spoločnosť Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT vznikla v roku 1999. Založila ju skupina odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, s dlhoročnými skúsenosťami v práci v podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Prvé vzdelávacie projekty a kurzy boli zamerané na oblasť „Podnikového hospodárstva a manažmentu“, IKT kurzov a kurzov zameraných pre prácu v obchode a skladovom hospodárstve. Spoločnosť je poskytovateľom vzdelávania pre významné firmy na Slovensku  ako : WAY INDUSTRIES , VOLKSWAGEN SLOVAKIA , ZVL SLOVENSKO, GETRAG FORD SLOVAKIA, TESCO, BILLA a iné… .

Spoločnosť sa postupne prepracovala  v systéme vzdelávania dospelých na úroveň uznávaných spoločností  v odbore. Prioritne poskytuje vzdelávanie v oblasti IT produktov MICROSOFT OFFICE, ADOBE PHOTHOSHOP, TANGRAM ekonomický softvér a hlavne platforme MICROSOFT 365.

Vlastný autorský a lektorský tím  je tvorcom e-learningovej platformy, študijných materiálov a  interaktívnych IT kurzov Microsoft 365, Microsoft Office, Adobe Photoshop a mnohých ďalších kurzov určených pre firemných zákazníkov a širokú verejnosť.

Toto KNOW – HOW  spolu s akreditáciami v systéme ECDL, Ministerstva  školstva, vedy a výskumu SR , CERTIPORT, TANGRAM a vďaka spolupráci s ASC Applied Software Consultants, s.r.o. je zárukou kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania dospelých.

Fakturačné údaje:

Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT
B. Němcovej 8
97401 Banská Bystrica

IČO: 36871389
DIČ: 1033112597

UNI KREDIT, n.o.

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n. o. vznikla v roku 2007. Je poprednou neziskovou organizáciou,  ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané hlavne na vzdelávacie  projekty pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v SR.

Súčasťou poskytovaných služieb sú:

 • Organizovanie konferencií a podujatí

Organizovanie konferencií a podujatí súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov so štrukturálnych fondov EÚ a vzdelávacích aktivít neziskovej organizácie.

 • Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:

Nezisková organizácia sa podieľa na výskume a vývoji softvéru v súvislosti s e-learningovou formou vzdelávania (vzdelávanie založené na informačno-komunikačných technológiách).

 • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:

Tvorba projektov a ich realizácia v spolupráci so samosprávou, štátnou správou a špecializovanou štátnou správou za účelom regionálneho rozvoja.

Fakturačné údaje:

UNI KREDIT, n.o.
B.Němcovej 8
97401 Banská Bystrica

IČO: 42000726
DIČ: 2022444930

register neziskových organizácií

Technické vybavenie

Skupina UNI KREDIT disponuje s viac ako 250 PC zostavami, didaktickou technikou pre 20 mobilných PC učební, má vlastný e-learningový portál digitalcompetence.sk, akreditované testovacie  centrum ECDL s jednou stacionárnou a dvoma mobilnými  akreditovanými testovacími miestnosťami.

Pre potreby odbornej administratívnej prípravy  pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ používame virtuálnu školu založenú na platforme ASC agendy, a webových stránok EDUPAGE – uniskola.edupage.org 

Lektorský tím tvoria profesionáli s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti IT, práva, projektového manažmentu, v oblasti mäkkých zručností a výučby anglického jazyka.

Referencie

Zoznam partnerov pri realizácii vzdelávacích projektov

Projekty financované z ESF

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

Sme držiteľom akreditácií

Akreditácia Microsoft - Certiport Authorized Testing Centre

Certiport, a Pearson VUE business je svetový líder počítačového testovania v oblasti informačných technológií, akademických, vládnych a profesionálnych programov. Svoje služby dodávajú prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 14 000 autorizovaným testovacím strediskám certifikovaných v 148 krajinách. Na trhu pôsobí od roku 1997.

Certiport v súčasnosti každoročne vystaví takmer dva milióny certifikátov, z ktorých je viac ako jeden milión certifikátov Microsoft Office Specialist (MOS), čím sa stáva najväčším programom IT certifikácie na svete. Ide o oficiálny program spoločnosti Microsoft na overenie zručností v softvérovom vybavení Microsoft Office.

Akreditácia Slovenskej Informatickej Spoločnosti v systéme ECDL (European Computer Driving Licence)

Skúšky (testovanie) uchádzačov o certifikáty ECDL na Slovensku môžu vykonávať len testovacie centrá akreditované Slovenskou informatickou spoločnosťou. Uchádzačom môže byť len fyzická osoba.

V každom akreditovanom testovacom centre (ATC) je ustanovená osoba zodpovedná za priebeh všetkých testovaní v ATC – manažér testovania ECDL.  Za priebeh konkrétneho testovania v daný deň zodpovedá vedúci testovania. Za (anonymné) vyhodnotenie testov zodpovedá hodnotiteľ, ktorý výsledky vyhodnotenia odovzdáva vedúcemu testovania.

Naše ATC vlastní 3 akreditované testovacie miestnosti z toho sú 2 mobilné. S mobilnou testovacou miestnosťou vieme prísť priamo ku zákazníkovi kdekoľvek v rámci Slovenska a testovať priamo u neho.

Akreditácia MŠVVaŠ SR v systéme ďalšieho vzdelávania dospelých

 • Asistent manažéra rozvoja a organizácie podniku; evidenčné č.: 1402/2015/143/1
 • Pracovník v obchode; evidenčné č.: 2525/2012/60/2
 • Manažment malého a stredného podniku; evidenčné č.: 1402/2012/113/1
 • Pracovník v obchode, logistike a skladovom hospodárstve; evidenčné č.: 2525/2015/144/1
 • Odborná príprava záujemcov o prácu v samospráve; evidenčné č.: 2525/2012/60/1
 • Nemecký jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb; evidenčné č.: 2525/2012/150/3
 • Anglický jazyk pre oblasť opatrovateľských služieb; evidenčné č.: 2525/2012/150/1
 • Manažment sociálnych služieb; evidenčné č.: 2525/2012/150/2

Akreditácia MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ, kontinuálne vzdelávanie

 • Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl; evidenčné č.: 612/2012-KV
 • Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL; evidenčné č.: 611/2012-KV
 • Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti; evidenčné č.: 613/2012-KV
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce; evidenčné č.: 644/2012-KV
 • Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl; evidenčné č.: 642/2012-KV
 • Tvorba biznis plánov a príprava žiakov na pracovný trh; evidenčné č.: 643/2012-KV
 • Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov; evidenčné č.: 610/2012-KV
 • Edukačné stratégie rozvíjania detí predškolského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami; evidenčné č.: 1134/2013-KV
 • Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami; evidenčné č.: 1132/2013-KV
 • Aplikácia prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M. Montessori v predprimárnej edukácii; evidenčné č.: 1135/2013-KV
 • Plánovanie výchovno-vzdelávacích činností v materských školách; evidenčné č.: 1133/2013-KV
 • Stratégie rozvíjania zmyslového vnímania detí predškolského veku prostredníctvom výtvarných aktivít; evidenčné č.: 1136/2013-KV

Spomínané akreditácie sú už viac ako 20 rokov zárukou kvality a pridanej hodnoty na trhu služieb v oblasti vzdelávania a poradenstva pre dospelých.

Akreditácia MŠVVaŠ SR v profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ, inovačné vzdelávanie

 • Metodika a tvorba textových študijných materiálov; evidenčné č.: 13/2020 – IV
 • Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov; evidenčné č.: 13/2020 – IV
 • Právo v škole a školskom zariadení; evidenčné č.: 14/2020 – IV
 • Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese; evidenčné č.: 15/2020 – IV
 • Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese; evidenčné č.: 16/2020 – IV
 • On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach; evidenčné č.: 16/2020 – IV
 • Digitálna administratíva v škole; evidenčné č.: 20/2020 – IV
 • Komunikácia v škole a školskom zariadení; evidenčné č.: 23/2020 – IV
l

Projektová činnosť

Projektová činnosť s medzinárodným pôsobením (INTREG SR-ČR, Projekty EU, Erazmus) je obohatením poskytovaných služieb o ďalšie prínosné aktivity.

Projekty KOMPAS (Kompetenčné kurzy) a REPAS (Rekvalifikačné kurzy)

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVaR SR na celom území Slovenska pod názvom KOMPAS, REPAS.
Nezisková organizácia UNIKREDIT za roky 2012 až 2020 zrealizovala ročne cca 20 kurzov zameraných na IKT, skladové hospodárstvo a manažment v počte 200 absolventov stredných a vysokých škôl ročne. Celkovo za roky 2012 až 2020 úspešne absolvovalo vzdelávanie cca 1400 absolventov stredných a vysokých škôl.

Tvorba a realizácia projektu „Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Hlavným zámerom projektu bolo zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia, a to zvýšením ich digitálnych zručností a schopnosti využívať počítač na pracovné účely.

Projekt sa realizoval od novembra 2018 do apríla 2020 v Nitrianskom samosprávnom kraji. V projekte bolo zapojených 15 stredných škôl, 37 učiteľov informatiky a 738 žiakov. Vzdelávanie a testovanie učiteľov a žiakov prebiehalo podľa medzinárodne platného systému ECDL (European Computer Driving License) založeného na softvérovom vybavení Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 365 a Adobe Photoshop.
Súčasťou projektu bolo vzdelávanie učiteľov stredných škôl v kontinuálnom vzdelávaní v programe „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“. Program bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR v roku 2017, pod evidenčným číslom 1755/2017-KV.

Pridaná hodnota projektu
– Prístup do portálu https://nsk.obecnaskola.sk/ – spracované interaktívne materiály pre učiteľov a žiakov stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.
– Vzdelávanie 5 učiteľov v systéme ECDL mimo projektu
– Bezplatné zapožičanie hardvéru – 100 ks PC a softvéru, ktorý je súčasťou PC – Microsoft Office 2016, Windows 10 a Adobe Photoshop Elements

Tvorba a realizácia projektu „Rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov na stredných školách v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Hlavným zámerom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia, a to zvýšením ich digitálnych zručností a schopnosti využívať počítač na pracovné účely.
Projekt bol schválený Ministerstvom školstva SR a realizuje sa od r. 2020 do r. 2022 v Nitrianskom samosprávnom kraji. V projekte je zapojených 12 stredných škôl.
Vzdelávanie a testovanie učiteľov a žiakov prebiehalo podľa medzinárodne platného systému ECDL (European Computer Driving License) založeného na softvérovom vybavení Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 365 a Adobe Photoshop.

Projekt „Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií zamestnancov mesta Poprad“

Projekt bol v kooperácii so schválenou Koncepciou Rozvoja Informačného Systému samosprávy mesta POPRAD, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom a následne Ministerstvom financií Slovenskej republiky, generálnym riaditeľom sekcie informatizácie spoločnosti. Projekt bol schválený Ministerstvom školstva SR, kód projektu ITMS: 312011G273. Projektu sa zúčastnilo spolu 120 zamestnancov Mesta Poprad.

Celkový cieľ projektu: Prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Cieľ projektu: Zvýšená kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta Poprad.

Špecifické ciele projektu:

 • Vytvoriť podmienky pre ucelený systém vzdelávania zamestnancov mesta Poprad v oblasti práce s IKT, riadenia samosprávy a zavádzania elektronického výkonu verejnej moci;
 • Zlepšiť vedomosti a zručnosti zamestnancov mesta Poprad v oblasti práce s IKT, riadenia samosprávy a zavádzania elektronického výkonu verejnej moci;
 • Vytvoriť a implementovať LMS systém zacielený pre potreby zamestnancov mesta Poprad s využitím Microsoft Office 365 a CG ISS.

V rámci projektu bolo naplánované e-learningové vzdelávanie (LMS – Learning Management System) s ohľadom na prechod užívateľov z Open Office na Microsoft Office 365. Po skončení projektu zamestnanci mesta Poprad (aktuálni aj noví zamestnanci) majú naďalej prístup k interaktívnych vzdelávacím programom s cieľom aktualizačného vzdelávania, alebo zaškolenia nových zamestnancov bez potreby absolvovania prezenčného vzdelávania – samovzdelávanie.

Vzdelávanie IKT zamestnancov samospráv Obcí a miest SR

UNIKREDIT, n.o. pravidelne vzdeláva zamestnancov samospráv Obcí a miest SR.
Do projektov boli zapojené samosprávy okresných a krajských miest ako napr:

 • Mesto Banská Bystrica,
 • Mesto Zvolen,
 • Mesto Vranov nad Topľou,
 • Mesto Púchov,
 • Mesto Rimavská Sobota,
 • Mesto Prievidza,
 • Mesto Galanta,
 • Mesto Brezno,
 • Mesto Trstená,
 • Mesto Námestovo,
 • Mesto Žiar nad Hronom,
 • Mesto Poprad,
 • Mesto Detva,
 • Mesto Hriňová  a ďalšie.

Vzdelávanie bolo realizované podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých samospráv tzv. „šité na mieru“.
Riešenia, ktoré využívajú zamestnanci samospráv tvoria základ pre budovanie Integrovaného Informačného Systému Mesta. Využívanie existujúcich informačných systémov a užívateľských programov (Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 365) má skvalitniť prácu používateľom softvéru a naplniť definované ciele Mesta.
Komplexné softvérové riešenie pomáha optimalizovať každodenné pracovné procesy úradu, zvyšuje dostupnosť údajov, integruje dáta, reaguje na legislatívne zmeny a odstraňuje duplicitu.
CG ISS (CoraGeo Informačný Systém Samosprávy) predstavuje najkomplexnejšie programové vybavenie pre prácu úradov v mestách a obciach. Zvýšenie úrovne využívania je možné dosiahnuť len neustálym preškoľovaním používateľov v používaní PC ako nástroja na riadenie samosprávy s prihliadnutím na zmeny programového vybavenia (Microsoft Office, Microsoft Office 365, CG ISS).

Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce

Vedúci partner: Mesto Bánovce nad Bebravou.

Hlavný cezhraničný partner: Obec Milotice.

Podpora z programu Interreg V-A SK-CZ.

Projekt je spolufinancovaní z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nezisková organizácia UNI KREDIT n. o. sa podieľala na tvorbe implementácií projektu.

 

 

dosiahnuté výsledky

Čísla neklamú

Naša vzdelávacia skupina počas 20 ročného pôsobenia na trhu úspešne vyškolila až 15 750 absolventov vzdelávania.

Vydala 12 293 akreditovaných osvedčení kontinuálneho a inovačného vzdelávania

Vystavila 4 308 indexov ECDL a  4 050 certifikátov ECDL.

 

 

Absolventov vzdelávania

Certifikátov ECDL

Partneri

Kvalitní partneri nás posúvajú stále vpred

logo microsoft

Microsoft

Naše vzdelávanie je postavené na platforme Microsoft 365.

Slovenská informatická spoločnosť

SISp je držiteľom licencie ECDL pre Slovenskú Republiku.

ASC AGENDA

Školenia v simulovanom prostredí virtuálnej školy vďaka podpore spoločnosti asc Applied Software Consultants, s.r.o.

CERTIPORT

Patríme medzi viac ako 14 000 Autorizovaných  testovacích  centier po celom svete. 

CORA GEO

Slovenský tvorca a dodávateľ IT – softvérové riešenia pre oblasť samosprávy, priemyslu, sieťových, energetických a telekomunikačných podnikov.

EDU Page

Elektronická triedna kniha a žiacka knižka.

My e-Ducation

E-learningový portál pre kvalitné vzdelávanie.

eKasa

Školenia podľa platnej legislatívy SR.

Tangram

Skladové hospodárstvo a eKasa.

Manažment spoločnosti UNI KREDIT

Ing. Jozef Ďurica

Riaditeľ a zakladateľ skupiny UNI KREDIT

Prax: 30 rokov

Zameranie: Vedenie spoločnosti, projektový manažment

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Podnikové hospodárstvo a manažment pre malých a stredných podnikateľov
 • Implementácia projektov
 • Metodika tvorby projektov
 • Manažment verejného obstarávania

Zručnosti:

 • MS Office / Microsoft 365
 • Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet

Viera Ďuricová

Asistentka

Prax: 25 rokov

Zameranie : Vedenie kancelárie, administrácia projektov, administrátor testovacieho centra ECDL, fakturácia, cenové ponuky a kalkulácie

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty

 • Implementácia projektov
 • Metodika tvorby projektov
 • Manažment verejného obstarávania
 • Plánovanie finančných zdrojov

Zručnosti

MS Office / Microsoft 365

 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet

Lucia Babiaková

Projektová manažérka

Prax: 20 rokov

Zameranie: Projektový manažment, administrácia projektov

Certifikáty a zručnosti

Certifikáty:

 • Osvedčenia o úspešnom absolvovaní:
 • Technická pomoc pre RRA a MVRR SR pre potreby štrukturálnych fondov
 • Manažment Európskeho sociálneho fondu
 • Verejné obstarávanie v súvislosti s implementáciou EU
 • Implementácia ŠF v programovacom období 2007 – 2013 pre zástupcov RRA I.
 • Implementácia projektov

Zručnosti:

MS Office / Microsoft 365

 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet

Grafické programy

 • Corel, Photoshop

Ing. Andrej Homola

Manažér kurzov a Lektor

Prax: 3 roky

Zameranie: implementácia projektov a kurzov, manažment TC Certiport, lektor IKT, skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0504

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Horec
 • BlueGastro
 • Omega
 • Sony Vegas
 • WordPress- tvorba webových stránok

Lektorský tím UNI KREDIT

Ing. Stanislav Kozenko

Lektor špecialista

Prax: 15 rokov

Zameranie: Lektor ECDL

Skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0165
 • Európsky finančný poradca, konzultant
 • Pracovník v obchodných sieťach  a práca s registračnou pokladňou
 • Tútor pre E-learningový portál v systéme e-ducation Certifikát CORA GEO (celoživotné vzdelávanie)
 • Metodika tvorby projektov Implementácia projektov

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt, OpenOffice, Adobe Captivate,
 • Corel Draw
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Programovanie – Java, C++, Pascal, Assembler, HTML, vývoj webových aplikácií  – HTML, CSS, JavaScript
 • Databázové systémy  – MySQL, Informix – 4Gl
 • Znalosť  XML technológii – práca s XML Spy
 • Práca s registračnou pokladňou, e-kasa

Ing. Milan Jančuška

Lektor špecialista

Prax: 16 rokov

Zameranie: Lektor IT programov

Skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0180
 • Lektor pre ďalšie vzdelávanie dospelých
 • Certifikát CORA GEO

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows
 • Správa Microsoft 365
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook
 • Programovanie aplikácií VBA
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Alfa+
 • WordPress – tvorba webových stránok
 • Databázový špecialista MS Access
 • Powershell skripty
 • Sharepoint administrátor
 • Exchange server administrátor
 • Moodle

Milan Droppa

Lektor špecialista

Prax: 18 rokov

Zameranie: Lektor ECDL

Skúšobný komisár ECDL

Lektor školských informačných systémov

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty: 

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0179
 • Lektor pre vzdelávanie dospelých Certifikát AIVD

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • Správa Microsoft 365, Sharepoint, Exchange server, OneDrive
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • ASC agenda, Edupage
 • Alfa, Omega
 • Tvorba webových stránok – WordPress, Joomla, Drupal,
 • Programovanie – HTML, CSS, PHP, JavaScript,
 • Databázové systémy – MS Access, SQL, MySql, MariaDB, PostgreSQL
 • Správa webhostingových služieb

JUDr. Iveta Paračková

Lektorka

Prax: 16 rokov

Zameranie: Lektorka profesijného vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ pre oblasť práva

Lektorka a tvorca vzdelávacích programov Právneho minima pre učiteľov základných a stredných škôl

Certifikáty a zručnosti lektorky

Certifikáty:

 • Akademický titul Doktor práv Právnická fakulta UK Bratislava

Odborné zručnosti:

 • Vzdelávanie dospelých
 • Lektorka a konzultantka v programoch profesijného vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ – oblasť právo

PhDr. Daniela Haragová

Lektorka

Prax: 25 rokov

Zameranie: Tvorba a lektorovanie kurzov  manažérskych zručností, mäkkých zručností, anglického jazyka

Manažovanie a koordinovanie projektov

Certifikáty a zručnosti lektorky

Certifikáty:

 • Projektový manažment
 • Príprava projektov pre fondy EÚ
 • Metodika tvorby projektov
 • Implementácia projektov
 • Manažment verejného obstarávania
 • Základy komunikácie
 • Kurz základných manažérskych zručností
 • Jednanie s klientom I.  Ako predísť konfliktu
 • Systemický manažment a koučovanie

Odborné zručnosti:

 • Vzdelávanie dospelých
 • Manažment a koučovanie
 • Manažérke zručnosti
 • Kľúčové kompetencie
 • Mäkké zručnosti
 • Anglický jazyk
 • Koordinácia projektov Sociologický prieskum a analýzy

Ing. Andrej Homola

Lektor

Prax: 3 roky

Zameranie: Lektor IKT

Skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0504

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365, MS Outlook, MS Visio, MS Projekt,
 • OpenOffice
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Horec
 • BlueGastro
 • Omega
 • Sony Vegas
 • WordPress- tvorba webových stránok

Ing. Mária Pomffyová PhD.

Lektorka

Prax: 20 rokov

Zameranie: Lektorka IKT

Skúšobná komisárka ECDL

Certifikáty a zručnosti lektorky

Certifikáty:

 • Lektorka IKT
 • akreditovaný skúšobný komisár ECDL
 • Manažment verejného obstarávania

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365,
 • OpenOffice
 • Adobe Captivate
 • Corel Drax
 • Tvorba webových stránok – Wordpress

Mgr. Ľubomír Macek

Lektor špecialista

Prax: 15 rokov

Zameranie: Lektor špecialista IKT

 

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Execu Train Certified Instructor – certifikát lektorských zručností

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows
 • MS Office, Microsoft 365
 • MS Project
 • Adobe Photoshop
 • Corel PHOTO-PAINT
 • WordPress – základy

Mgr. Štefan Lux

Lektor

Prax: 10 rokov

Zameranie: Lektor ECDL

Skúšobný komisár ECDL

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0436

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365,
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • POHODA

Michal Karšay

Lektor

Prax: 10 rokov

Zameranie: Lektor IKT

Skúšobný komisár ECDL

Hardvérový špecialista, Servis výpočtovej techniky

Certifikáty a zručnosti lektora

Certifikáty:

 • Certifikát ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL SKT0508

Odborné zručnosti:

 • Správa operačných systémov Windows, Unix/Linux, DOS,
 • MS Office, Microsoft 365,
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Captivate
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Corel DRAW
 • Správa počítačových sietí
 • Hardvérový špecialista – technik
 • Odborné poradenstvo v oblasti hardvéru

Niečo z našej kuchyne …

Fotogaléria