fbpx

ECDL - Vodičský preukaz na počítače

“European Computer Driving Licence”
Medzinárodne rešpektovaný doklad na overenie počítačovej gramotnosti.
Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd. Dublin.

O systéme ECDL

Systém certifikácie v oblasti IT, skrátene Systém ECDL, vznikol ako odpoveď:

 • na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie (digitálnu gramotnosť),
 • na potrebu medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Schopnosť práce s osobnými počítačmi je definovaná na týchto úrovniach:

 1. na základnej úrovni:
 • ako digitálna gramotnosť,
 • ako digitálna kvalifikovanosť (vyššia úroveň).
 1. na pokročilej úrovni:
 • ako digitálna odbornosť.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov príslušnej úrovne.

Platnosť ECDL

ECDL je medzinárodne platný certifikát slúžiaci na preukazovanie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti. Je platný a uznávaný vo všetkých európskych krajinách a pod skratkou ECDL/ICDL takmer na celom svete.

Rozšírenie ECDL/ICDL vo svete

K februáru 2016 bol systém ECDL oficiálne zavedený vo vyše 100 správnych oblastiach/štátoch, v 41 jazykoch.

K tomuto dátumu bolo na celom svete registrovaných:

 • vyše 14,6 milióna uchádzačov o certifikáty ECDL,
 • vyše 353 000 uchádzačov o Certifikát ECDL Advanced len v Európe,
 • v Európe má licenciu 35 profesionálnych informatických spoločností.

Viac ako 10 miliónov obyvateľov Európy sa uchádza o Certifikáty ECDL alebo je ich držiteľom.

Systém ICDL / ECDL

ICDL / ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Systém ICDL / ECDL je postavený na celosvetovo:

 • jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch)
 • jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje
 • jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania

Autorom, prevádzkovateľom a odborným garantom  systému ICDL / ECDL je nadácia ECDL Foundation  so sídlom v Írsku, čo je nezisková nadácia vytvorená európskymi informatickými spoločnosťami. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku je Slovenská informatická spoločnosť.

Certifikáty systému ICDL / ECDL

Certifikáty sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Do systému  ICDL / ECDL sa počas jeho existencie zapojilo vyše 16,1 milióna ľudí, ktorí si pri získavaní certifikátu ICDL / ECDL rozšírili a prehĺbili svoje digitálne znalosti a zručnosti pre lepšie využitie IT v osobnom živote, v rámci štúdia i v zamestnaní. A tiež sa môžu preukázať svojim zamestnávateľom v súkromnom alebo verejnom sektore, že dosiahli potrebné znalosti a zručnosti na efektívnu prácu s počítačom na svojej pracovnej pozícii.  V ostatných rokoch ľudia ročne absolvujú okolo 2,2 milióna testov  ICDL / ECDL.

O kvalite systému svedčí i fakt, že certifikáty ICDL / ECDL sa stávajú súčasťou národných kvalifikačných rámcov a ich získanie vedie k nadobudnutiu štátom uznanej kvalifikácie. V Európe je ICDL / ECDL súčasťou národných kvalifikačných rámcov v Írsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku a na Malte a vo svete v Austrálii, Novom Zélande, Iráne, Singapure, Južnej Afrike, Thajsku a Vietname.

ICDL je v niektorých štátoch súčasťou praktickej časti maturity z informatiky, na ktorej študent okrem iného preukazuje základné digitálne zručnosti (napr. v Rumunsku, v Česku je táto možnosť v závere pilotného overovania Ministerstva školstva).

Program ECDL je na Slovensku zavedený od roku 2004. Ponúka moderné certifikačné skúšky z viacerých tematických oblastí IT, ktoré sa neustále dopĺňajú. Systém je založený na individuálnej voľbe modulov, pričom plne rešpektuje kontinuitu certifikácie z minulého obdobia.

Certifikačné testy ICDL / ECDL sa vykonávajú výlučne v akreditovaných testovacích centrách pod dohľadom akreditovaných skúšobných komisárov. Záujemcovia môžu testy absolvovať na Slovensku alebo v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL.

Systém ICDL / ECDL je výnimočný, lebo je   

 • štandardizovaný: na celom svete sa používajú rovnaké sylaby, rovnaké skúšky (testy) rovnaké pravidlá a postupy pri vyhodnocovaní skúšok, to znamená, že výpovedná schopnosť vydaných certifikátov je v medzinárodnom meradle rovnaká
 • objektívny: je stanovená medzinárodne jednotná metodika hodnotenia výsledkov skúšok, národná inšpekcia kvality, hodnotenie skúšok je anonymné
 • založený na merateľných ukazovateľoch: každý modul má svoj podrobný štruktúrovaný sylabus, ktorý špecifikuje hĺbku i rozsah požadovaných znalostí a zručností, preto umožňuje merať a porovnávať
 • nezávislý: štandardné otázky a úlohy v testoch sú formulované nezávisle od výrobcov softvéru
 • aktuálny: okruhy znalostí a zručností v jednotlivých moduloch sa pravidelne aktualizujú podľa vývoja v IT, zároveň sú do ponuky zaraďované nové moduly podľa toho, ako dané tematické oblasti IT prenikajú do každodennej praxe
 • praktický: väčšina skúšobných úloh je „zo života“, skúšky prebiehajú v reálnom programovom prostredí na najbežnejších softvérových aplikáciách
 • flexibilný: testy možno absolvovať postupne podľa vlastného výberu, v rôznych testovacích centrách, v rôznych krajinách. Nie je určený ani žiaden konkrétny spôsob získania znalostí a zručností
 • bez bariér a obmedzení: pre osoby so zdravotným znevýhodnením možno podmienky na vykonanie testovania vhodným spôsobom upraviť
 • plne kompatibilný: systém ECDL je plne kompatibilný s Európskym referenčným rámcom digitálnych kompetencií (DigComp)
 • podporovaný slovenskými zamestnávateľmi: slovenskí zamestnávatelia podporujú uznávanie certifikátov systému ECDL, (pozri napr. spoločné memorandum RUZ, ITAS a SISp z r. 2016)

zdroj www.ecdl.sk

Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT a ECDL

Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, spoločnosť akreditovaná Slovenskou informačnou spoločnosťou ako akreditované testovacie centrum ECDL, má vlastných skúšobných komisárov ECDL a vlastné testovacie miestnosti. Mobilné testovacie miestnosti nám umožňujú testovať priamo u zákazníka.

 

Akreditované vzdelávacie centrum ECDL ID SK052
Akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL (15 ľudí) SKU 0057
Mobilná akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL (15 ľudí) SKU 0142
Mobilná akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL (25 ľudí) SKU 0155

3D pohľady na učebňu a sídlo firmy

Zoznam dostupných modulov ECDL

Preštudujte si zoznam dostupných modulov ECDL. Moduly sú rozdelené do troch kategórií podľa obtiažnosti:

 • mierne náročné – kľúčové, skupina Base
 • stredne náročné, skupina Standard
 • náročné, skupina Advanced

Schématické zobrazenie ukazuje skladbu jednotlivých modulov ECDL:

Digicomp a ECDL

DIGCOMP je referenčný rámec digitálnych kompetencií vytvorený Európskou komisiou s cieľom napomáhať rozvoju a porozumeniu digitálnych kompetencií v Európe. Opisuje spolu 21 individuálnych kompetencií, ktoré sú zoskupené do piatich oblastí: Informácie, Komunikácia, Tvorenie obsahu, Bezpečnosť a Riešenie problémov. Každá z piatich kompetencií je definovaná na troch úrovniach obťažnosti – základy, stredne pokročilá úroveň a pokročilá úroveň. Digitálne kompetencie sú opísané všeobecným jazykom tak, aby ich bolo možné porozumieť a pochopiť. Je to referenčný rámec, to znamená nástroj, voči ktorému môžu byť konkrétne riešenia priraďované (mapované), aby ich bolo možné a porovnať.  

Stiahnite si kompletné znenie priradenia  modulov ECDL k rámcu DIGICOMP

Práca s počítačom a správa súborov: M2

Modul Práca s počítačom a správa súborov je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Vedieť čo je IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, poznať typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Prácu s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému,
 • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Poznať súbory a priečinky, ich filozofiu, tvorbu štruktúry a prácu s nimi, správu súborov, kompresiu a obnovu súborov
 • Kľúčové pojmy z počítačových sietí, princípy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochranu zdravia a životného prostredia

Vstupné vedomosti: nevyžadujú sa

Spracovanie textu: M3

Modul spracovanie textu je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorbu tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2

Tabuľkový kalkulátor: M4

Modul Tabuľkový kalkulátor je zameraný na zvládnutie princípov práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2

Práca online: M7

dul Práca online je zameraný na prácu s internetom, pracovnú komunikáciu elektronickou poštou, minimálne zásady bezpečnej komunikácie v online priestore. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Kľúčové pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úpravu základných nastavení
 • Tvorbu záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Kľúčové pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elektronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2

zdroj: www.ecdl.sk

Používanie databáz: M5

Modul Používanie databáz je zameraný na porozumenie základným princípom relačných databáz a ich efektívne využívanie pomocou bežnej aplikácie na prácu s databázou. Je to stredne náročný praktický modul, ktorý sa venuje teoretickej stránke práce s databázou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizáciu databázy
 • Tvorbu formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentáciu vybraných informácií – tvorba zostáv

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2

Prezentácia: M6

Modul Prezentácia je zameraný na znalosť princípov vytvárania prezentácií a ovládanie bežných aplikácií na tvorbu prezentácií. Je to mierne náročný praktický modul, ktorý je vhodný pre všetkých, ktorí už majú skúsenosť z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorbu a základné operácie v prezentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie:  animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2

Práca s obrázkami a grafikou: M9

Modul Práca s obrázkami a grafmi je zameraný na prácu s digitálnymi obrázkami (rastrovou grafikou), na používanie kľúčových funkcií grafických editorov za účelom úpravy obrázkov, aplikovania efektov, tlače alebo publikovania obrázkov na webe. Je to stredne náročný modul, ktorý sa venuje praktickej i teoretickej stránke práce s rastrovou grafikou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Základné pojmy z oblasti zobrazovania – digitálne obrázky, grafické formáty, modely
 • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
 • Manipuláciu s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
 • Používanie efektov a filtrov
 • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov: M2 a M7

Kybernetická bezpečnosť: M12

Modul Kybernetická bezpečnosť je zameraný na pochopenie kľúčových princípov bezpečného používanie IKT v každodennom živote, využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácií na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete, spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií. Je to mierne náročný modul, ktorý sa venuje praktickým aj teoretickým znalostiam. Je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti – ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochranu počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí – rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečnú správu údajov – správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov: M2, M7

zdroj: www.ecdl.sk

Pokročilá práca s textom: AM3

Modul Pokročilá práca s textom je zameraný na tvorbu textových dokumentov väčšieho rozsahu (záverečných správ, súhrnných prehľadov, bakalárok / diplomoviek ), dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú štábnu kultúru (propagačné brožúry, návody, príručky, učebnice) a podobne. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revíziu dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Prípravu tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov: M2M3, M7

Pokročilá práca s tabuľkami: AM4

Modul Pokročilá práca s tabuľkami je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, väčších akcií, sledovanie plnenia projektov, katalógy a podobne), na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štrukturovanej forme s vysokou štábnou kultúrou. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Prácu s grafmi: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýzu: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revíziu zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov: M2, M4

Pokročilá práca s databázou: AM5

Modul Pokročilá práca s databázou je zameraný na návrh relačných databáz menšieho rozsahu s komplexnými vzťahmi medzi tabuľkami databázy. Je to praktický modul vysokej náročnosti, ktorý sa venuje aj kľúčovým znalostiam.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
 • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
 • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
 • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
 • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
 • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov: M2, M5, M7

Pokročilá práca s prezentáciou: AM6

Modul Pokročilá práca s prezentáciou je zameraný na prípravu profesionálnych prezentácií pomocou bežných prezentačných aplikácií. Je to praktický modul s vyššou náročnosťou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s prácou s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2, M3, M6, M7

Analýza a vizualizácia údajov: AM8

Modul Analýza a vizualizácia údajov je zameraný na prácu s množstvom údajov získaných z ekonomických, vzdelávacích, prevádzkových, prieskumných a ďalších procesov v organizácii, ktoré je potrebné svojpomocne analyzovať pomocou štatistických metód na podporu rozhodovania sa a dosahovania určených cieľov organizácie. Je to praktický modul pokročilej náročnosti, ktorý sa venuje aj kľúčovým odborným znalostiam.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Kľúčové pojmy z analýzy štatistických údajov o ekonomických aktivitách, vzdelávaní a podobne,
 • Importovať údaje z rôznych zdrojov údajov do zošita tabuľkového kalkulátora a pripravovať ich na analýzu pomocou techník čistenia a filtrovania údajov,
 • Vytvárať súhrn za analyzované údaje vytvárať pomocou kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov,
 • Rozumieť technikám a nástrojom vizualizácie údajov a používať ich,
 • Vytvárať a publikovať zostavy a tabule pomocou nástroja na vizualizáciu údajov.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu: M2, M4

Pre viac informácií si prečítajte infolist

zdroj: www.ecdl.sk

Ako prebieha testovanie ECDL

 • Uchádzačovi je pre potreby testovania vydaný index 
 • ATC vyhlási termín testovania s konkrétnym časom začiatku testovania. V jeden testovací termín (deň) je možné uskutočniť testovanie z viacerých modulov.
 • Trvanie testu z jedného modulu je 45 minút pre  mierne náročné testy (skupina Base) a stredne náročné testy (skupina Standard) a 60 minút pre  náročné testy (skupina Advanced). V prípade testovania uchádzačov so zdravotným postihnutím je doba testovania upravená podľa potreby.
 • Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí minimálne 75% bodovej hodnoty testu
 • Po vyhodnotení testov sú úspešné moduly zapísané do indexu a následne je vystavený certifikát podľa zvolenej obťažnosti testov (viď tabuľku modulov a úrovní)
 • V prípade neúspešného testu je kedykoľvek možné test z daného modulu opakovať.

Ceny testovania ECDL

Do uvedených cien testovania nie sú zahrnuté náklady na prípravu absolventa na testovanie.

V každom prípade odporúčame absolvovať kondičný tréning, alebo kompletný kurz pred samotným testovaním. Vyhnete sa tým možnej finančnej strate spojenej s testovaním v prípade neúspešných testov.

Náš skúsený lektorský tím Vás pripraví na testovanie kvalitne a spoľahlivo.

Cena za prípravu absolventa sa dohoduje individuálne, podľa rozsahu učiva potrebného na úspešné zvládnutie testov.

Na prípravu absolventov používame aj e-learningové nástroje a on-line konzultácie.

Vzdelávanie a certifikácia ECDL

Fotogaléria