fbpx

Projekty ESF a EFRR

Projekty spolufinancované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja ainformatizácie SR
INTERREG V-A

Prebiehajúce projekty

Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia

Kód projektu: 304011AZV5 Výška NFP: 306 853,81 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Mapa SK-CZ

Ukončené projekty

Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni

Názov projektu: Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni

Prijímateľ: UNI KREDIT, n.o., B. Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica

Miesto realizácie: Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj

Výška NFP: 198 987,15 EUR

Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 – Tvorba lepšej verejnej politiky – Menej rozvinutý región SR

Stručný opis projektu:

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. bola založená v roku 2007. Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti a v oblasti celoživotného vzdelávania dospelých. Dlhodobo pracuje s cieľovou skupinou seniori. Od svojho vzniku realizovala desiatky úspešných projektov na regionálnej úrovni.

Účelom projektu je Zlepšené verejné politiky v oblasti aktívneho starnutia seniorov. Projekt bude mať dva špecifické ciele (ŠC):

 1. Vyhodnotiť súčasné opatrenia a postavenie aktívneho starnutia seniorov v mestách Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Galanta
 2. Návrh stratégie aktívneho starnutia seniorov pre mestá Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Galanta

ŠC budú naplnené prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Procesy, systémy a politiky v oblasti aktívneho starnutia seniorov v regiónoch a 3 podaktivít:

  1. Analýza východiskového stavu aktívneho starnutia seniorov v regióne – monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík v oblasti aktívneho starnutia seniorov na regionálnej úrovni.
  2. Hodnotenie súčasného stavu – hodnotenie aktivít verejných inštitúcií, analýza dopadov aktivít verejných inštitúcií, hodnotenie rozsahu verejných politík v oblasti aktívneho starnutia seniorov na regionálnej úrovni.
  3. Tvorba stratégie aktívneho starnutia seniorov – návrh riešenia na optimalizáciu verejnej politiky s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb v oblasti aktívneho starnutia seniorov.

Projekt reaguje na identifikované problémy :

 • nedostatočná ponuka aktivít a služieb pre aktívnych seniorov
 • chýba prenos príkladov dobrej praxe a vzájomných inšpirácií v oblasti programov aktívneho starnutia
 • samospráva miest a obcí sa zameriava na služby seniorom , ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc a zdravotnú starostlivosť, chýba prenos príkladov dobrej praxe a vzájomnej inšpirácie v oblasti politiky aktívneho starnutia
 • do tvorby koncepčných materiálov samospráv (mestá a obce SR) nie je zapojená cieľová skupina – seniori

Projekt je plánovaný na 18 mesiacov.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk a www.minv.sk.

 

Merateľné ukazovatele/ Výstupy projektu:

  • Komplexná analýza východiskového stavu v oblasti aktívneho starnutia seniorov,
  • Metodika celoživotného vzdelávania a osobného rozvoja aktívnych seniorov
  • Návrh opatrení na optimalizáciu verejnej politiky s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb v oblasti aktívneho starnutia seniorov
  • Komplexná analýza cieľovej skupiny
  • Komplexná analýza kvality a dostupnosti celoživotného vzdelávania pre aktívnych seniorov
  • Komplexná analýza stavu potrieb, zamestnávania a dobrovoľnej práce aktívnych seniorov v regióne
  • Spoločný dokument zameraný na hodnotenie stavu v oblasti aktívneho starnutia seniorov v regióne
 • Spoločný dokument zameraný na návrhy, metodiky, opatrenia pri riešení aktívneho starnutia seniorov v regióne

Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Názov projektu: Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 

Hlavným zámerom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia, a to zvýšením ich digitálnych zručností a schopnosti využívať počítač na pracovné účely.

Projekt sa od novembra 2018 realizuje v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). V NSK je v projekte zapojených 15 škôl, 37 učiteľov a 738 žiakov.

Projekt sa realizuje v spolupráci:

 • Nitriansky samosprávny kraj (NSK)
 • Slovenská informatická spoločnosť (SISp)
 • Akreditované testovacie centrum UNI KREDIT (ATC UNI KREDIT)

 

Projekt sa skladá z viacerých realizačných častí:

o Akreditované kontinuálne vzdelávanie učiteľov: 

 • „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“ -20 kreditov

o Vzdelávanie učiteľov podľa metodiky ECDL – Zručnosti IT

 • Vzdelávanie pre potreby prípravy žiakov na vyučovacích hodinách a voľnočasových krúžkoch

o Odborná príprava žiakov na školách

o Otestovanie učiteľov a žiakov podľa štandardov ECDL

Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií zamestnancov mesta Poprad

Názov projektu:  Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií zamestnancov mesta Poprad

Prijímateľ: Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, B. Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica

Miesto realizácie: Prešovský kraj

Výška NFP: 205 100,08 €

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšená kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta Poprad.

Projekt má 2 špecifické ciele (ŠC):

 1. Vytvoriť podmienky pre ucelený systém vzdelávania zamestnancov mesta Poprad v oblasti práce s IKT, riadenia samosprávy a zavádzania elektronického výkonu verejnej moci;
 2. Zlepšiť vedomosti a zručnosti zamestnancov mesta Poprad v oblasti práce s IKT, riadenia samosprávy a zavádzania elektronického výkonu verejnej moci;

ŠC projektu budú naplnené prostredníctvom 2 hlavných aktivít:

1 HLAVNÁ AKTIVITA – TVORBA A REALIZÁCIA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV:

1.1. Tvorba metodiky a študijných materiálov vzdelávacieho programu;

1.2. Tvorba vzdelávacích programov;

1.3. Systém kombinovaného vzdelávania Blended Learning;

1.4. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy s využitím systému kombinovaného vzdelávania.

2 HLAVNÁ AKTIVITA –  KOORDINÁCIA PROJEKTU

Projekt reaguje na identifikované problémy – nízka úroveň vedomostí a zručností zamestnancov mesta Poprad pri práci s IKT; nedostatočný systém vzdelávania zamestnancov mesta Poprad v používaní PC a programov na riadenie samosprávy; znížená kvalita a efektivita práce zamestnancov mesta Poprad so zavádzaním elektronického výkonu verejnej moci; nízka flexibilita a zastupiteľnosť zamestnancov samosprávy v rámci jednotlivých odborov pri výkone pracovnej činnosti pod.

Projekt je plánovaný na 16 mesiacov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje  nájdete na webových stránkach – www.employment.gov.sk, www.minedu.sk