fbpx

Inovačné vzdelávanie

pedagogických a odborných zamestnancov

Programy inovačného vzdelávania

pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ

UNI KREDIT, n.o. je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať inovačné vzdelávanie v rámci profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Vzdelávacie programy sú v súlade:

 • So Zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • S Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Ako sa prihlásiť na program inovačného vzdelávania?

 1. Pozorne si prejdite popis ku jednotlivým programom.
 2. V prehľadnej tabuľke Ako vybrať program Inovačného vzdelávania (pre zväčšenie kliknite na tabuľku) si pozrite, pre koho je daný program určený.
 3. Kliknite na tlačidlo Prihláška na inovačné vzdelávanie.
 4. Vo formulári korektne vypíšte požadované údaje, dodržujte diakritiku, veľké a malé písmená.
 5. Po odoslaní počkajte na e-mail, kde obdržíte Vašu prihlášku a ďalej postupujte podľa pokynov v správe.
 6. Ak máte záujem o viac programov, znova kliknite na tlačidlo Prihláška na inovačné vzdelávanie, vyberte si ďalší program a vypíšte požadované údaje znova.
Ponuka programov IV

Benefity spojené s inovačným vzdelávaním:

 • On-line vzdelávanie bez potreby cestovania.
 • Prístup ku kvalitnému e-learningovému portálu s interaktívnym obsahom a inštruktážnymi
  videami.
 • Práca v prostredí fiktívnej školy, ktorá umožňuje otestovať funkcie, ktoré by v praxi mohli
  narušiť prebiehajúci vzdelávací proces. Máme vlastné virtuálne prostredie EduPage
  (ascAgenda)
 • Práca v prostredí Microsoft 365 (Teams) s použitím akademických licencií, ktoré Vám pridelíme bezplatne.
 • Možnosť zapožičania počítačovej učebne s aktuálnym softvérovým vybavením.
 • Výstupom vzdelávania je akreditované osvedčenie MŠVVaŠ SR umožňujúce získať príplatok za profesijný rozvoj podľa platnej legislatívy.

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Staňte sa profesionálmi pri práci vo Worde. Pripravujte študijné materiály pre svojich žiakov podľa najmodernejších metód vzdelávania.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore.

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom  (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat.

Inovatívnosť spočíva v tom, že použitím správnej metodiky a pokročilých funkcií programu Microsoft Word pri tvorbe študijných materiálov zvýšime ich pridanú hodnotu a kvalitu. Aplikovanie postupov digitalizácie a publikovanie moderných študijných materiálov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 13/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Interaktívne lekcie pre vzdelávanie si získajú všetkých žiakov. Staňte sa tvorcami obsahu, ktorý žiakom (aj rodičom) ukáže modernú školu. Program PowerPoint vie ukázať zázraky vo výučbe a Excel to vyhodnotí!

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samohodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výučbe „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat. Pri výučbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Inovatívnosť spočíva v tom, že použitím pokročilých funkcií programov Microsoft PowerPoint a Microsoft Excel zvýšime pridanú hodnotu a kvalitu študijných materiálov, ktoré vieme následne publikovať a distribuovať cez nástroje Microsoft 365 (Teams, OneDrive, Outlook) a EduPage. Aplikovanie postupov digitalizácie a publikovanie moderných študijných materiálov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 13/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom elektronickej komunikácie. Naučte sa správne používať počítače a ich vybavenie tak, aby sme si mohli byť istí, že vami poskytnuté informácie sa nebudú dať zneužiť. Správne pochopte výrazy typu FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM a mnoho podobných a mechanizmy ich fungovania v praxi.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti informačnej bezpečnosti a ich aktívne využívanie vo vyučovacom a výchovnom procese.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s prácou so zabezpečenými dokumentami (digitálny podpis dokumentu a digitálny certifikát), ako aj s ovládaním princípov šifrovania komunikácie a zabezpečenia pracovných staníc. Inovujú sa aj kompetencie spojené s bezpečným využívaním webového priestoru, či už na komunikáciu alebo zdieľanie dokumentov.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy sú prispôsobené aktuálnym potrebám bezpečnostnej politiky v školských zariadeniach (využívanie bezdrôtového pripojenia do internetu, zdieľanie tlačiarní a diskového priestoru v počítačových sieťach organizácie) tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu uložených súborov alebo zneužitiu zariadení, prípadne archivovaných osobných údajov, ktoré podliehajú Zákonu o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (GDPR). Aplikovanie bezpečnostných mechanizmov je vhodné pre výkon práce pedagogického zamestnanca, ako aj aplikovanie priamo vo vyučovacom procese. Tieto postupy sú vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 15/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Inovujte si vedomosti a rozšírte zručnosti pri práci v prostredí Microsoft 365. Pomocou praktických cvičení sa naučíte využívať cloudové služby OneDrive, komunikovať cez Teams a plánovať činnosti za pomoci programu Outlook a lokalít SharePoint.
Vitajte v novej ére digitálnych služieb s názvom Microsoft 365.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, digitálnej komunikácie a spolupráce, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych tímoch a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov vo vyučovacom procese žiakov a pre zabezpečenie plnohodnotného vzdelávania žiakov.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu žiakov za pomoci nástrojov Microsoft 365, umožňujúc aj štúdium „na diaľku“ prostredníctvom videochatu (napr. pomocou Microsoft Teams a Skype, Zoom, Google Hangouts, a pod.). Aplikovanie týchto postupov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 16/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Súčasná doba nás donútila učiť sa na diaľku. Tento program z vás urobí profesionálov pri dištančnej výučbe žiakov prostredníctvom našej virtuálnej školy priamo v prostredí EduPage a virtuálnych tried. Využívame akademickú licenciu Microsoft 365, aby sme vás perfektne pripravili na on-line výučbu pomocou programu Microsoft Teams. Naučíte sa vytvárať a spravovať virtuálne triedy, poskytovať žiakom študijné materiály a zadávať domáce úlohy.

Obsahom  inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti využitia digitálnych technológií pri dištančnom vzdelávaní, predovšetkým kombinácie prostredí Microsoft 365 a EduPage, umožňujúcich prácu vo virtuálnych triedach.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov v dištančnom vyučovacom procese a so zabezpečením plnohodnotného vzdelávania žiakov pomocou e-learningového prostredia a riadenej výučby virtuálnej triedy. Aplikovanie postupov pre prácu vo virtuálnej triede a zdieľanie dokumentov pomocou moderných softvérových nástrojov (cloud – OneDrive v kombinácii s nástrojmi EduPage) je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 16/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Digitálna administratíva v škole - EduPage (ascAgenda)

Komplexný program zameraný na administratívne činnosti učiteľov v prostredí EduPage. Pracujte ako profesionáli s elektronickou triednou knihou, tematickými plánmi, dochádzkou žiakov, elektronickou žiackou knižkou, úlohami, testami a mnohými ďalšími funkciami systému EduPage.
Pracujeme v našej fiktívnej škole s fiktívnymi triedami a žiakmi. To je priestor, kde si môžete bez obáv vyskúšať a naučiť sa funkcie, ktoré systém EduPage ponúka.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s využívaním nástrojov elektronickej triednej knihy a žiackej knižky – systém EduPage, ktorý je používaný na 99% školských zariadení v SR.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať kvalitu a rozširovať funkčnosť použitia elektronických administratívnych nástrojov. Absolventi vzdelávania si v simulovanom prostredí majú možnosť osvojiť rôzne postupy spojené so sledovaním dochádzky žiakov, hodnotením žiakov, budú vedieť pripraviť výstupy pre rodičovské združenia, štvrťročné porady, sumarizáciu údajov pre potreby tlače vysvedčení. Inovujú si postupy spojené so zadávaním domácich úloh a následným hodnotením, ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet. Aplikovanie postupov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 20/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Vzdelávací program, ktorý vás prevedie najčastejšími problémami vznikajúcimi pri komunikácii pedagóg – žiak a pedagóg – rodič alebo zákonný zástupca. Program je zameraný na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré vychádzajú z konkrétnych prípadových štúdií.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií, efektívneho riešenia problémov, humanizácie vzťahov a manažovania pracovného času. Ide o oblasť zvládania najčastejších problémov vznikajúcich pri komunikácií pedagóg – žiak, pedagóg – rodič (zákonný zástupca), zvládanie záťažových a konfliktných situácií.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 23/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Právo v škole a školskom zariadení

Aktuálne právne predpisy, kritické riešenie právnych problémov a ovládanie práv a povinností pedagogických zamestnancov. Program Inovačného vzdelávania je zameraný na aplikáciu právnych noriem v praxi v škole a školskom zariadení. Vzdelávanie je postavené na riešení prípadových štúdií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti práva, občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva, správneho práva, aktuálnych právnych predpisov, kritického riešenia problémov a ovládania práv a povinností pedagogického zamestnanca.

Zameranie inovačného vzdelávania je predovšetkým na zvýšenie a rozšírenie profesijných kompetencií v oblasti právnych predpisov v škole alebo školskom zariadení, ktoré budú vychádzať z konkrétnych prípadových štúdií zameraných na riešenie rôznych typov právnych prípadov, s ktorými sa môžu pedagogickí zamestnanci stretnúť pri výkone povolania. Inovačné vzdelávanie nie je zamerané na memorovanie konkrétnych právnických noriem pre pedagogickú prax, ale pre ich aplikáciu v praxi v škole alebo školskom zariadení.
Pedagogickí zamestnanci budú schopní orientovať sa v právnych pojmoch a právnej terminológií a budú ovládať vybrané kapitoly občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva, týkajúce sa výkonu pedagogickej činnosti.

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca – 7 online blokov

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Evidenčné číslo oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR: 14/2020 – IV

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Všetky programy inovačného vzdelávania sú dostupné na našom e-learningovom portáli digitalcompetence.sk.

Po doručení potvrdenej prihlášky do našej spoločnosti dostanete prístup k e-learningu, informácie ako sa prihlásiť a ako v ňom pracovať. Náš tím špičkových lektorov Vás bude sprevádzať či už na osobnom stretnutí pri prezenčnej forme vzdelávania ako aj pri dištančnej podobe.

Referencie

Projekty financované z ESF

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.