Inovačné vzdelávanie

pedagogických a odborných zamestnancov

Programy inovačného vzdelávania

pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ

UNI KREDIT, n.o. je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať inovačné vzdelávanie v rámci profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Vzdelávacie programy sú v súlade:

 • So Zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • S Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Evidenčné číslo oprávnenia: 13/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore. Vzdelávanie je zamerané na:

 1. Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu
  1. Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
  2. Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
  3. Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
  4. Miera čitateľnosti – fog index
 2. Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe
  1. Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
  2. Pokročilá práca s textovým editorom (odseky, štýly, objekty a podobne)
  3. Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

 

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii, alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca. Cieľ inovačného vzdelávania je uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať pridanú hodnotu a kvalitu študijných materiálov, za pomoci nástrojov Microsoft 365 (Office online, Microsoft Teams, OneDrive) a EduPage, ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet. Aplikovanie postupov digitalizácie a publikovanie moderných študijných materiálov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Evidenčné číslo oprávnenia: 13/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu. Tento vzdelávací program nadväzuje na program inovačného vzdelávania “Metodika a tvorba textových študijných materiálov”. Inovačné vzdelávanie je zamerané na tvorbu digitálnych výučbových materiálov, ktoré využívajú interaktívne nástroje v študijných materiáloch. Tieto nástroje sú vhodné na výčbu žiakov pomocou interaktívnej tabule, ako aj v prostredí e-learningu, alebo ako študijné materiály pre publikovanie pomocou stránok EduPage. Súčasťou obsahu inovačného vzdelávania je tvorba samohodnotiaciich úloh a testov:

 

 

 

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii, alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca. Cieľ inovačného vzdelávania je uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat. Pri výuke „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať pridanú hodnotu a kvalitu študijných materiálov, za pomoci nástrojov Microsoft 365 (Office online, Microsoft Teams, OneDrive) a EduPage, ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet. Aplikovanie postupov digitalizácie a publikovanie moderných študijných materiálov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Právo v škole a školskom zariadení

Evidenčné číslo oprávnenia: 14/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti práva,

občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva, správneho práva, aktuálnych právnych predpisov, kritického riešenia problémov a ovládania práv a povinností pedagogického zamestnanca, budú schopní sa orientovať v právnych pojmoch a právnej terminológií a budú ovládať vybrané kapitoly občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva, týkajúce sa výkonu pedagogickej činnosti.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Inovačné vzdelávanie je zamerané predovšetkým na zvýšenie a prehĺbenie si profesijných kompetencií v oblasti právnych predpisov v škole, alebo školskom zariadení, ktoré budú vychádzať z konkrétnych prípadových štúdií zameraných na riešenie rôznych typov právnych prípadov s ktorými sa môžu PZ stretnúť pri výkone povolania. Inovačné vzdelávanie nie je zamerané na memorovanie konkrétnych právnických noriem pre pedagogickú prax, ale pre ich aplikáciu v praxi v škole a v školskom zariadení.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Evidenčné číslo oprávnenia: 15/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti informačnej bezpečnosti a ich aktívnom využívaní vo vyučovacom a výchovnom procese.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s prácou so zabezpečenými dokumentami (digitálny podpis dokumentu a digitálny certifikát), ako aj s ovládaním princípov šifrovania komunikácie a zabezpečenia pracovných staníc. Inovujú sa aj kompetencie spojené s bezpečným využívaním webového priestoru, či už na komunikáciu, alebo zdieľanie dokumentov.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy sú prispôsobené aktuálnym potrebám bezpečnostnej politiky v školských zariadeniach (využívanie bezdrôtového pripojenia do internetu wifi, zdieľanie tlačiarní a diskového priestoru v počítačových sieťach organizácie) tak aby nedochádzalo ku ohrozeniu uložených súborov, alebo zneužitiu zariadení, prípadne archivovaných osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (GDPR). Aplikovanie bezpečnostných mechanizmov je vhodné pre výkon práce pedagogického zamestnanca, ako aj aplikovanie priamo vo výučbovom procese. Tieto postupy sú vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Evidenčné číslo oprávnenia: 16/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov vo vyučovacom procese žiakov a pre zabezpečenie plnohodnotného vzdelávania žiakov pomocou e-learningového prostredia – riadenej výučby virtuálnej triedy. Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu žiakov za pomoci nástrojov Microsoft 365, EduPage a Microsoft Teams umožňujúc aj „štúdium na diaľku“ pomocou videochatu (napr. pomocou Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout, Skype a pod.), ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet. Aplikovanie postupov pre prácu vo virtuálnej triede a zdieľanie dokumentov pomocou moderných softvérových nástrojov (Cloud – OneDrive v kombinácii s nástrojmi EduPage) je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach


Evidenčné číslo oprávnenia
: 16/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov vo vyučovacom procese žiakov a pre zabezpečenie plnohodnotného vzdelávania žiakov pomocou e-learningového prostredia – riadenej výučby virtuálnej triedy. Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu žiakov za pomoci nástrojov Microsoft 365, EduPage a Microsoft Teams umožňujúc aj „štúdium na diaľku“ pomocou videochatu (napr. pomocou Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout, Skype a pod.), ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet. Aplikovanie postupov pre prácu vo virtuálnej triede a zdieľanie dokumentov pomocou moderných softvérových nástrojov (Cloud – OneDrive v kombinácii s nástrojmi EduPage) je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Digitálna administratíva v škole

Evidenčné číslo oprávnenia: 20/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s využívaním nástrojov elektronickej triednej knihy a žiackej knižky – systém EduPage, ktorý je používaný na 99% školských zariadení v SR.

Inovatívnosť spočíva v tom, že tieto postupy budú zvyšovať kvalitu a rozširovať funkčnosť použitia elektronických administratívnych nástrojov. Absolventi vzdelávania si v simulovanom prostredí majú možnosť osvojiť rôzne postupy spojené so sledovaním dochádzky žiakov, hodnotením žiakov, budú vedieť pripraviť výstupy pre rodičovské združenia, štvrťročné porady, sumarizáciu údajov pre potreby tlače vysvedčení. Inovujú si postupy spojené so zadávaním domácich úloh a následným hodnotením, ktoré sú v súlade s tematickými plánmi platnými pre každý vyučovací predmet. Aplikovanie postupov je vhodné pre akýkoľvek vyučovací predmet, ako aj odbornú prípravu, prax a výchovnú činnosť.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Evidenčné číslo oprávnenia: 23/2020 – IV

Rozsah vzdelávania: 51 hodín (25 hod. prezenčne, 26 hod. dištančne)

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí komunikácie so žiakmi a deťmi, zvládania stresových situácií, efektívneho riešenia problémov, humanizácie vzťahov a manažovania pracovného času.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Ide o oblasť zvládania najčastejších problémov vznikajúcich pri komunikácií pedagóg – žiak, pedagóg – rodič, pedagóg – zákonný zástupca, zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré budú vychádzať z konkrétnych prípadových štúdií.

Hodnotenie programu účastníkmi po skončení vzdelávania.

Všetky programy inovačného vzdelávania sú dostupné na našom e-learningovom portáli digitalcompetence.sk.

Po doručení potvrdenej prihlášky do našej spoločnosti dostanete prístup k e-learningu, informácie ako sa prihlásiť a ako v ňom pracovať. Náš tím špičkových lektorov Vás bude sprevádzať či už na osobnom stretnutí pri prezenčnej forme vzdelávania ako aj pri dištančnej podobe.

Referencie

Projekty financované z ESF

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov